Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 53/2019 z 25 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na„Rewitalizację obszaru funkcjonalnie
związanego z Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości i
budową drogi rowerowej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja
Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego” oś priorytetowa 6. Spójność
przestrzenna i społeczna, 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej – konkurs ogólny Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz
budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 2
w Jaśle”
02.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 52/2019 z 22 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Miasta w Jaśle.
23.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 51/2019 z 22 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne
stanowisko urzędnicze Referenta w komórce organizacyjnej
Energetyka Miejskiego w Urzędzie Miasta w Jaśle.
23.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 50/2019 z 19 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie ws. norm zużycia paliwa i kart pracy
sprzętu.
23.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 49/2019 z 15 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w
budynku przy ul. 3 Maja 14 w Jaśle.
15.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 48/2019 z 10 lipca 2019 r.
w sprawie: wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Miasta w
Jaśle za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu
cyberbezpieczeństwa.
12.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 47/2019 z 8 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Budowę 5 Otwartych Stref Aktywności w
Jaśle przy: Zespole Szkół Miejskich nr 3, Domu Osiedlowym przy
ul. Leśnej, Domu Osiedlowym przy ul. Okrężnej, na Osiedlu
Ulaszowice oraz na Ogródku Jordanowskim w Jaśle” oraz do
badania i oceny ofert.
12.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 45/2019 z 2 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta Jasła w okresie 09.07.2019 r. –
08.08.2019 r.” oraz do badania i oceny ofert.
12.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji
przeprowadzającej nabór na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Kierownika Wydziału Rewitalizacji, Strategii i
Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Miasta w Jaśle.
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
10.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się